INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW BAZ FIRM IPEiK "FIRMY POLSKIE"

 

Osoby lub firmy użytkujące bazy firm IPEiK "FIRMY POLSKIE" wykorzystują zawarte tam informacje we własnym imieniu, na własna odpowiedzialność i użytek oraz zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących  w tym zakresie przepisów prawa.

 

USTAWA

z dnia 18 lipca 2002 r.

O Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.

 

 Art. 10. 1. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej

informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy

za pomocŕ środków komunikacji elektronicznej,

w szczególności poczty elektronicznej.

2. Informację handlową uważa się za zamówiona,

jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej

informacji, w szczególności udostepnił w tym celu

identyfikujacy go adres elektroniczny.

 

 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Interpretacja Oficjalna:

 

Dopuszczalne jest  przesłanie na adres e-mail pytania, czy adresat zgadza się na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowej. Zazwyczaj nadawca podaje w e-mailu dane umożliwiające jego identyfikację oraz krótko opisuje, czego miałaby dotyczyć ewentualna informacja. 

 

   

 INSTYTUT PROMOCJI EKSPORTU I KOOPERACJI , 00-260 Warszawa, ul. Podwale 17 p.111 , tel/fax (022) 678-39-38 , 678-40-21 , 831-17-26

Mail to Admin.

HOME     BAZY FIRM na CD     FORMULARZ ZAMÓWIENIA     WPIS/AKTUALIZACJA    BAZY "NA ZAMÓWIENIE"    FAX-MAILING   DIRECT MAIL   KLIENCI